خانم مبینا فوادیان

رشته: کارشناس ارشد فیزیولوژی

سمت : کارشناس رشته هوشبری

شماره تلفن: 32390380-023 و 32392914-023 داخلی 403

آدرس ایمیل:foadianmobina@yahoo.com