آقای محمد دزیانی

رشته: کارشناس پرستاری

سمت : کارشناس رشته هوشبری

شماره تلفن: 32390380-023 و 32392914-023 داخلی 403