خانم دکتر ساناز حاج حسنی

سمت: رئیس اداره آموزش  و پژوهش دانشکده علوم پزشکی

رشته: مدیریت آموزشی

         

 

 

                                                                      

 

خانم مهندس طاهره نورانی

سمت: کارشناس آموزش بالین پزشکی

رشته:کارشناسی ارشد مواد سرامیک

 

                                                                                                                                          

         

            

                                                                                        

خانم  زهرا عسکری

سمت: کارشناس آموزش پزشکی

رشته: کاردانی کتابداری

 

شماره تماس : 32390360-023 و 32392914-023 داخلی 410