آقای محمد حسین کریمی

سمت: رئیس اداره آموزش  پزشکی

 

         

 

 

                                                                       

خانم ندا حسنی

سمت:ناظر آموزش پزشکی

رشته:کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

آدرس ایمیل:n.hasani55@gmail.com

                                                                                                                                          

         

                                                                                                      

خانم  عفت ارزانی

سمت: کارشناس آموزش پزشکی

رشته: کارشناس پرستاری

شماره تماس : 32390360-023 و 32392914-023 داخلی 410