شماره تماس دانشکده پزشکی:    32391890-023     ریاست  و معاون آموزشی دانشکده

 

023-32390360 آموزش پزشکی و ارشد بیوشیمی بالینی

 

023-32390380 آموزش پیراپزشکی

 

شماره فکس:32391890-023