شماره تماس دانشکده پزشکی:    32390077-023     معاون آموزشی

 

023-32390360 آموزش پزشکی

 

023-32390380 آموزش پیراپزشکی

 

شماره فکس:32390077-023