کارشناس آزمایشگاه

سرکار خانم فرشته آقایان

کارشناس ارشد میکروبیولوژی

شماره تلفن :32392914-023 داخلی 397

 

 

 

سمت: کارشناس آزمایشگاه

جناب آقای فضلی

رشته: کارشناس مهندسی صنایع غذایی

شماره تلفن :32392914-023 داخلی 400

 

 

 

 

 

 

هماتولوژی :

واحد های ارائه شده آزمایشگاه هماتولوژی عبارت است از خون  شناسی 1 ، خون شناسی 2 جهت رشته  کارشناسی علوم آزمایشگاهی پیوسته و ناپیوسته می باشند.

این آزمایشگاه مجهز به تجهیزات از جمله سل کانتر- الکتروفورز – میکروسکوپ نوری- کانتر دیجیتال- میکروسانتريفوژ، هماتوكريت ،فور ، بن ماری روتاتور هودکلاس 2 فیوم شیمیایی تصفیه و اسپکتروفتومتر می باشد.

 

 

 

ایمنولوژی:

واحد های ارائه شده در آزمایشگاه ایمنولوژی عبارتند از ایمنولوژی 1 – ایمنولوژی 2 جهت رشته های پزشکی –کارشناسی علوم آزمایشگاهی پیوسته و ناپیوسته پرستاری می باشد همچنین در این آزمایشگاه واحد ایمنوهماتولوژی جهت رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی پیوسته و ناپیوسته ارائه می گردد.

 این آزمایشگاه مجهز به تمام تجهیزات الایزار یور  فور، بن ماری ،میکروسکوپ نوری ،الکتروفورز ،روتاتور ،سانترفیوژ،  هود کلاس 2، فیوم شیمیایی و تصفیه هوا می باشد.

بیوشیمی :

واحد های ارائه شده درآزمایشگاه بیوشیمی عبارتنداز بیوشیمی عمومی بیوشیمی 1 بیوشیمی پزشکی 2 سم شناسی جهت رشته های پزشکی  کارشناسی علوم آزمایشگاهی پیوسته  و ناپیوسته پرستاری می باشد.

این آزمایشگاه مجهز به تمام تجهیزات از جمله اسپکتروفتومتر استابیلایز بن ماری جوش و 37    وانکوبالسیون فور الکتروفورز اتوآنالایز و فلیم فتومتر شیکر لوله رفرکتومتر  Ph  سانترفیوژ  شیمیایی و تصفیه هوا می باشد.

میکروبیولوژی :

واحد های ارائه شده  در آزمایشگاه میکروبیولوژی عبارتنداز میکروبیولوژی عمومی باکتری شناسی 1 باکتری شناسی 2 و قارچ شناسی پزشکی میکروبیولوژی مواد غذایی جهت رشته های پزشکی علوم آزمایشگاهی پیوسته و ناپیوسته پرستاری هوشبری  مهندسی صنایع غذایی گرایش شیمی ومهندسی کشاورزی می باشد.

این آزمایشگاه مجهز به تمام تجهیزات از جمله دستگاههای انکوباسیون فور میکروسکوپ نوری میکروسکوپ فلوئورسانس اتوکلاو جار بی هوازی روتاتور هود کلاس 2 تصفیه در فیوم شیمیایی می باشد.

انگل شناسی :

واحد های ارائه شده در آزمایشگاه انگل شناسی عبارتند از انگل شناسی1 و انگل شناسی 2 جهت  رشته های پزشکی  علوم آزمایشگاهی پیوسته  و نا پیوسته پرستاری می باشد.

این آزمایشگاه مجهز به تمام تجهیزات از جمله دستگاههای میکروسکوپ نوری ، انکوباتور،  فور ، هود کلاس 2 تصفیه  هوا در فیوم شیمیایی دستگاه آب مقطر گیری می باشد.


بافت شناسی :

واحد های ارائه شده  در آزمایشگاه بافت شناسی پزشکی بافت شناسی علوم آزمایشگاهی پیوسته  و نا پیوسته پاتولوژی پزشکی و پاتولوژی  علوم آزمایشگاهی پیوسته و ناپیوسته می باشد.

اين آزمايشگاه مجهز به ميكروسكوپ نوري ، هود كلاس 2، فيوم شيميايي، تصفيه هوا مي باشد.

 

فیزیولوژی

واحدهای ارائه شده درآزمایشگاه فیزیولوژی عبارتندازفیزیولوژی پزشکی فیزیولوژی علوم آزمایشگاهی پیوسته  و ناپیوسته فیزیولوژی پرستاری می باشد.

این آزمایشگاه مجهز به تمام تجهیزات ازجمله میکروسکوپ نوری، هودکلاس 2، فیوم شیمیایی، تصفیه هوا، دستگاه EKG ،استیمولاتور، کرونومترهای دیجیتال ،دستگاههای فشار خون ،دپایازول،  اسپیرومتر می باشد.

 

آناتومی :

واحدهای ارائه شده در آزمایشگاه آناتومی عبارتنداز آناتومی پزشکی آناتومی علوم آزمایشگاهی پیوسته  و ناپیوسته پرستاری هوشبری می باشد.

این آزمایشگاه مجهز به تمام تجهیزات ازجمله 3 کاداور ،انواع مولاژهای آموزشی و تصفیه هوا می باشد.

تحقیقات  وپژوهش:

واحد های ارائه شده در آزمایشگاه تحقیقات وپژوهش عبارتند از هورمون شناسی علوم آزمایشگاهی پیوسته وناپیوسته و امور تحقیقاتی دانشجویان می باشد.

این آزمایشگاه مجهزبه تمام تجهیزات ازجمله سل کانترمیکروسکوپ فلوئورسانس اتوآنالایز استابیلایز usp   الایزاریدر، فلیم، فتومتر ،الکتروفورز، بن ماری ،سانتر یفوژ، روتاتور، ترازوی دیجیتال و تصفیه هوا می باشد.