1-خانم پروین کوشکستانی

سمت: کارشناس کتابخانه

رشته: کارشناسی کتابداری

 

 

2- خانم زهرا عسکری

سمت: کتابدار

رشته: کاردانی کتابداری

تلفن تماس: 32392661-023 داخلی 376