دانشجویان محترم پزشکی جهت مشاهده فرآیند دفاع از پایان نامه و دانلود فرم های مربوطه به لینک زیر مراجعه فرمایید.

 

فرآیند اخذ پایان نامه های پزشکی

فرم جدید اجازه دفاع دانشجویان دکتری حرفه ای و ارشد بالینی:

/file/filedownload/2e112341-7f4e-4181-9013-e3a96a311dc7