دانشجویان محترم پزشکی جهت مشاهده فرآیند دفاع از پایان نامه و دانلود فرم های مربوطه به لینک زیر مراجعه فرمایید.

 

فرآیند اخذ پایان نامه های پزشکی