معاون آموزشی دانشکده پزشکی

خانم دکتر ناهید توفان

پزشک عمومی، دانشجوی دکتری آموزش پزشکی

تلفن تماس:

023-32390077

آدرس ایمیل :  n.toufan [at] gmail [dot] com