معاون آموزشی دانشکده

دکتر بهروز یحیایی

phdعلوم تشریحی

تلفن: 32392914-023    داخلی :394

تلفکس : 32390077-023

آدرس ایمیل: behroozyahyaei@yahoo.com