دکتر محمد حسین حسنی

معاونت علوم پزشکی استان سمنان

متخصص داخلی

تلفکس: 32391890-023