معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

دکتر محمد حسین حسنی

متخصص داخلی

تلفکس: 32391890-023

آدرس ایمیل: