سی و ششمین دوره آزمون سراسری صلاحیت بالینی دوره پزشکان عمومی در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود برگزار شد.

سی و ششمین دوره آزمون سراسری صلاحیت بالینی دوره پزشکان عمومی در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود برگزار شد.

سی و ششمین دوره آزمون سراسری صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی کشور به منظور ارزیابی صلاحیت بالینی پزشکا ...

برگزاری دو آزمون جامع پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی با شرکت  ۵۸ داوطلب رشته پزشکی در واحد شاهرود

برگزاری دو آزمون جامع پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی با شرکت ۵۸ داوطلب رشته پزشکی در واحد شاهرود

آزمون جامع پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود با رع ...

سی و سومین دوره آزمون سراسری صلاحيت بالينى پزشكان عمومى در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود برگزار شد

سی و سومین دوره آزمون سراسری صلاحيت بالينى پزشكان عمومى در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود برگزار شد

سی و سومین دوره آزمون سراسری صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی کشور به منظور ارزیابی صلاحیت بالینی پزشکا ...

درخشش دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در المپیاد علمی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

درخشش دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در المپیاد علمی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آقایان فربد نوربینی و حمیدرضا اسفندیاری دو دانشجوی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرو ...

برگزاری  سی و دومین دوره آزمون سراسری صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی در اسکیل لب دانشکده علوم پزشکى دانشگاه آزاد اسلامى شاهرود

برگزاری سی و دومین دوره آزمون سراسری صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی در اسکیل لب دانشکده علوم پزشکى دانشگاه آزاد اسلامى شاهرود

سی و دومین دوره آزمون سراسری صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی کشور به منظور ارزیابی صلاحیت بالینی پزشک ...

در مجموعه مهارتهای بالینی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود آزمون صلاحیت بالینی پزشکان برگزار شد

در مجموعه مهارتهای بالینی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود آزمون صلاحیت بالینی پزشکان برگزار شد

سی و یکمین دوره آزمون سراسری صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی کشور به منظور ارزیابی صلاحیت بالینی پزشکا ...

در مجموعه مهارتهای بالینی دانشکده علوم پزشکی بیست و نهمین دوره آزمون سراسری صلاحيت بالينى پزشكان برگزار شد.

در مجموعه مهارتهای بالینی دانشکده علوم پزشکی بیست و نهمین دوره آزمون سراسری صلاحيت بالينى پزشكان برگزار شد.

بیست و نهمین دوره آزمون سراسری صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی کشور به منظور ارزیابی صلاحیت بالینی پزش ...

برگزاری بیست و هفتمین دوره آزمون سراسری صلاحيت بالينى پايان دوره پزشكان عمومى در مجموعه مهارتهای بالینی

برگزاری بیست و هفتمین دوره آزمون سراسری صلاحيت بالينى پايان دوره پزشكان عمومى در مجموعه مهارتهای بالینی

در مجموعه مهارتهای بالینی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود بیست و هفتمین دوره آزمون سرا ...