1
 
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مکانیزاسیون و مدیریت یکپارچه پایان نامه های دانشجویی

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مکانیزاسیون و مدیریت یکپارچه پایان نامه های دانشجویی

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مکانیزاسیون و مدیریت یکپارچه پایان نامه های دانشجویی

پیام تبریک

پیام تبریک

پیام تبریک

کارگاه

کارگاه

کارگاه آموزشی آشنایی با مکانیزاسیون و مدیریت یکپارچه پایان نامه های دانشجویی

صورتجلسات

صورتجلسات

برگزاری جلسه بررسی حیطه منابع و امکانات

برنامه زمان بندی آموزشی 962

برنامه زمان بندی آموزشی 962

برنامه زمان بندی آموزشی

دهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی

دهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی

دهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی

برگزاری آزمون OSCE در دانشکده پزشکی

برگزاری آزمون OSCE در دانشکده پزشکی

برگزاری آزمون OSCE در دانشکده پزشکی

شروع ساخت و تجهیز skill lab در دانشکده علوم پزشکی

شروع ساخت و تجهیز skill lab در دانشکده علوم پزشکی

شروع ساخت و تجهیز skill lab در دانشکده علوم پزشکی

  • کارگاه
  • کارگاه آموزشی آشنایی با مکانیزاسیون و مدیریت یکپارچه پایان نامه های دانشجویی ...

  • صورتجلسات
  • برگزاری جلسه بررسی حیطه منابع و امکانات ...