دومین فراخوان اعطای گرنت پژوهشی به پروژه ها و طرح های توسعه ای آموزش مجازی

دومین فراخوان اعطای گرنت پژوهشی به پروژه ها و طرح های توسعه ای آموزش مجازی

/file/filedownload/79a03866-ca03-4acb-8c86-cd4f83e069c3

/file/filedownload/6af2bef3-f068-4679-a30f-9cc5acb734f4

/file/filedownload/d5d0f663-2125-4194-b891-f31af37c9066

/file/filedownload/05ff0473-70c3-452d-b46f-f107fae89b6a

  • چهارشنبه 16 مهر 1399
0 نظر

جمعه 07 آذر 1399 . 11:53 .