حمایت از رساله های دکتری مرتبط با حوزه سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی

در زمینه های ژن درمانی، ایمونوسل تراپی، مهندسی بافت، سلول درمانی، فرآورده های سلولی و تجهیزات فنی حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی


 

  • دوشنبه 31 شهريور 1399
0 نظر

جمعه 07 آذر 1399 . 12:00 .