موفقیت 3 دانشجوی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در المپیاد علمی

img6592q0.original.jpg

3 نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در المپیاد علمی متمرکز دانشجویی که در واحد نجف آباد برگزار گردید،برگزیده شدند.

3نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در نخستین المپیاد علمی متمرکز دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی کشور که در واحد دانشگاهی نجف آباد برگزار شده بود ،برگزیده شدند.

  • شنبه 02 مرداد 1395
0 نظر

يکشنبه 06 خرداد 1397 . 06:03 .