برگزاري امتحان پيش كارورزي و امتحان جامع علوم پايه پزشكي

پنجاه و هشتمين دوره امتحان پيش كارورزي و پنجاه و پنجمين دوره امتحان جامع علوم پايه پزشكي در تاريخ 11 شهريور ماه 1395 برگزار خواهد شد.

پنجاه و هشتمين دوره امتحان پيش كارورزي و پنجاه و پنجمين دوره امتحان جامع علوم پايه پزشكي در روز پنجشنبه 11 شهريور ماه 1395 برگزار خواهد شد.

كليه دانشجويان پزشكي  كه تا كنون مدارك خود را تحويل نداده اند ،هر چه سريعتر جهت  تكميل مدارك خود به آموزش  دانشكده پزشكي مراجعه نمايند.

  • سه شنبه 29 تير 1395
0 نظر

يکشنبه 29 مهر 1397 . 10:41 .